global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HVER ISÆR KAN VI GØRE LIDT.

SAMMEN KAN VI GØRE MEGET.

Status for første halvår af 2014

19. august 2014

Summary af midtvejsstatus 2014
Status omhandler perioden fra 1. januar 2014 til 30. juni 2014.

Partierne bag satspuljeaftalen 2013 sikrede ved årsskiftet fortsat finansiering af High:five i 4 år frem til udløbet af 2017 med en årlig bevilling på 13 millioner kroner. Hovedparten af midlerne anvendes til finansiering af High:fives ca. 20 medarbejdere, der arbejder med at hjælpe kriminalitetstruede unge over hele landet i job eller uddannelse.

Strategi for 2014 og frem
Styregruppen har fastlagt resultatmålene for High:fives arbejde i 2014:

  • 250 unge matches til job- eller uddannelse og
  • 50 unge vejledes direkte til selv at søge job eller uddannelse med opfølgning fra High:five


Styregruppen satte endvidere det mål, at der skulle arbejdes målrettet på etablering af partnerskaber mellem Kriminalforsorgen, private virksomheder og High:five. Partnerskaberne har som formål at styrke den virksomhedsrettede opkvalificering af indsatte, og fremme af denne udvikling skal ske med baggrund i erfaringerne fra Meyers Kokkeskoler i Københavns Fængsler, Vridsløse og Jyderup, samt Stilladsforløbet i Horserød Statsfængsel.

 


ETABLERING AF JOB-OG UDDANNELSESMATCH

Opgørelsen af High:fives resultater for de første 6 måneder af 2014 viser en stabil udvikling med i alt 134 match. De tilsvarende opgørelser i de foregående år for de første 6 måneder var i 2010: 61, i 2011: 113, i 2012: 102 og i 2013: 114.

De 134 match, der er etableret i løbet af årets første 6 måneder er fordelt med:

  • 99 jobmatch og
  • 35 uddannelsesmatch.

De 134 match dækker over 132 forskellige unge, da 2 personer er gengangere i statistikken.

Antallet af jobmatch er næsten det samme, som samme periode i 2013, men i forhold til 2013 er der sket en markant stigning i antallet af uddannelsesmatch – svarende til 133 %. Stigningen skyldes øget fokus på uddannelse, samt de kvalificeringsforløb i fængsler, der er starten på en uddannelse. Hertil kan lægges de match, der er aftalt, men hvor den unge endnu ikke er startet (13 match), samt
15 direkte vejledninger, hvor den unge efterfølgende selv har søgt job eller uddannelse.   

Af de 99 jobmatch er fordelingen af de unges første forløb i virksomheden:

  • 30 er startet i ordinær beskæftigelse
  • 10 er startet i elev/læreplads
  • 55 er startet i praktik og
  • 4 i løntilskud

27 unge er efterfølgende startet i et nyt forløb i samme virksomhed, der fordeles: 13 personer er overgået til ordinært arbejde, 6 personer er overgået til elev-/læreplads og 8 personer er startet i løntilskudsjob. 4 unge har efterfølgende fået et tredje forløb i en tredje virksomhed: 2 er overgået til elev/læreplads, 2 til ordinært arbejde.

35 af de 99 etablerede jobmatch er stoppet. 9 er stoppet, fordi matchet var tidsbegrænset eller fordi den unge er kommet videre i andet job eller i uddannelse, og i 1 tilfælde er virksomheden gået konkurs. 25 er standset negativt, fordi den unge ikke er mødt op første dag (6), den unge er stoppet uden aftale (12) eller den unge er afskediget/bortvist (7). Negativt frafald opgjort til 25 %.

Af de 35 uddannelsesmatch er 13 inden for håndværk (grundforløb på Teknisk Skole), 7 er startet i TAMU-uddannelse, 1 på SOSU-uddannelsens 1 som skibsassistent, 1 i højere uddannelse og 1 i ”andet”.  11 er startet på stilladskursus i Horserød (AMU-kursus). 1 person – svarende til 3 % - er standset uddannelsen.

Kønsfordeling og etnicitet
8 % af de unge, der har fået job- eller uddannelsesmatch i perioden er piger, og 27 % har anden oprindelse end dansk.

Hvordan kommer de unge i kontakt med High:five?
48 % af de 279 unge, der i perioden er registreret af High:five, er visiteret fra Kriminalforsorgen. Af de 134 unge, der har fået et match, kommer 59 fra Kriminalforsorgen, 3 fra politiet, 31 fra kommunerne og 19 er henvist af pårørende. 22 unge har henvendt sig på eget initiativ.

Forsørgelse
High:five registrerer de unges forsørgelsesgrundlag, når de henvender sig til High:five. Kun 4 personer af de 132 forskellige unge, der indgår i match, er registreret med A-indkomst, 65 er på kontanthjælp, 21 på SU, 6 på skolepenge, dagpenge eller løntilskud, 20 er registreret under ”andet”, mens 16 er registreret under ”ingen forsørgelse”.

Virksomhederne
Der er registreret 118 nye virksomheder i perioden. 116 af disse er private, 2 er offentlige. Kun 27 af de nye virksomheder har erfaring med målgruppen i forvejen. 26 af virksomhederne har under 5 ansatte, 50 har mellem 6 og 50 ansatte, 22 mellem 51 og 100 ansatte - og 20 virksomheder har over 100 ansatte.

Brancher
De 99 jobmatch fordeler sig på: 28 inden for byggeri og anlæg, 26 inden for industri, jern, metal eller autobranchen, 12 inden for transport/lager, 8 inden for rengøring, 7 inden for salg, 6 inden for restaurant/køkken, 2 inden for landbrug/gartneri og 2 inden for data/tele, mens 8 er registreret under ”andet”.

 

 

HOLDNINGSBEARBEJDNING AF VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGE AKTØRER

Værdien af High:fives stærke brand og store netværk er steget i perioden. Virksomhederne og netværket deltager ofte i motiveringen af nye virksomheder eller peger High:five i en konkret retning. Flere og flere virksomheder henvender sig selv, og medarbejderne i High:five modtager i stigende grad henvendelser om elev og lærlingepladser fra virksomheder, der kender kvaliteten af High:fives arbejde.

Tværgående arbejde
Holdningspåvirkning sker ofte via tværgående arbejde. Virksomheder, offentlige samarbejdspartnere og uddannelsesinstitutioner har i perioden været på besøg i fængslerne og omvendt, partnere i ét fængsel har været med til møde med andre fængsler og samarbejdspartnere i en politikreds er inviteret med til forestående møde hos andre kredse. Det tværgående samarbejde nedbryder barrierer og styrker mulighederne for at etablere tværgående samarbejde omkring virksomhedsrettet opkvalificering af indsatte (offentlig-private partnerskaber).

 


UDVIKLING AF METODER, VÆRKTØJER OG FORMIDLINGSTRATEGIER

High:fives konceptbeskrivelse forventes færdig i løbet af september måned 2014 og vil blive udsendt til relevante samarbejdspartnere.

Interessen for High:fives mentorkurser er steget: deltagerantallet er højere end i tidligere år, og der er pt. en mindre venteliste. Der er etableret særlige endagskurser, som Falck, Meyers og Politiet indtil videre har gjort brug af. En journalist er sammen med High:fives faste fotograf i gang med at beskrive flere cases, der efterfølgende formidles via pressen, brancheorganisationer og faglige organisationer.

Forstærket efterværn
High:five har med virkning fra 1.1. 2014 forstærket opfølgningen på de unge, der har fået et jobmatch. Efter 3, 6 og 12 måneder kontakter en High:five medarbejder den unge for at høre, hvordan det går, og om de unge fortsat er i job eller uddannelse – eller har brug for hjælp fra High:five igen. Efterværnet udvides fra efteråret 2014 til også at omfatte de unge, der har fået et uddannelsesmatch.


SAMARBEJDE OG NETVÆRK

Partnerskaber
Efter anmodning fra Meyers er samarbejdet mellem High:five og Meyers i forbindelse med ”kokkeskolerne” i hhv. Københavns Fængsler, Vridsløse og Jyderup intensiveret. Meyers ansatte i initiativerne uddannes på High:fives mentorkurser, og High:fives lokale medarbejdere deltager i visitering og motivering af de indsatte, der deltager på kurserne, og i sparring og rådgivning af de ansatte hos Meyers, der forestår uddannelsen. Ligeledes assisterer High:five med at finde job til de indsatte, som Meyers ikke selv kan ansætte.

Virksomheden FA Stillads, Statsfængslet i Horserød og High:five har i samarbejde afholdt endnu et stilladskursus i løbet af foråret 2014. Konceptet er justeret og udvidet på baggrund af erfaringerne fra første kursus, der blev afholdt i 2013. Kursusforløbet har meget stor succes.
Undervisningsminister, Christine Antorini, besøger Statsfængslet i Horserød den 24. oktober for at drøfte kurset og fremtidige muligheder.

Evalueringsmøde
Der blev den 7. marts 2014 afholdt evalueringsmøde, hvor repræsentanter fra Meyers, FA Stillads og High:five deltog sammen med repræsentanter fra Direktoratet.


Virksomhederne og High:five påpegede manglende afklaring og justering af de økonomiske konditioner for virksomhedernes deltagelse i partnerskaber, da det vurderes, at virksomhedernes investering er for stor i forhold til fordelene. Dels dækker ”undervisningsløn” ikke normallønnen og dels skal virksomhederne i nogen udstrækning selv medbringe en del materiel til undervisningen.
Der afventes en afklaring.

High:five har i løbet af foråret 2014 imidlertid fortsat motiveringen af virksomheder til deltagelse i partnerskaber, og flere virksomheder er positive. Der er blandt andet igangværende drøftelser med Statsfængslerne i Jyderup, Renbæk og Sdr. Omme omhandlende blandt andet kurserne ”Vejen som arbejdsplads” og ”Banen som arbejdsplads”, samt initiativer som f.eks. bageri og slagterbutik i forbindelse med fængslerne.

Konference i Horsens
High:five afholdte 6. marts en stor konference på ”Fængslet” i Horsens (det gamle statsfængsel). Arrangementet kom i stand via et samarbejde med Sydøstjyllands Politi og CABI. Mere end 100 personer deltog i konferencen, hvoraf de fleste var fra virksomhederne. H.K.H. Prins Joachim og flere virksomhedsledere talte ved konferencen, hvor Cecilie Bech var konferencier.

 

 

High:five har netop færdiggjort sin status for første halvår af 2014

High:five har netop færdiggjort sin status for første halvår af 2014

Right