skip to Main Content

High:five mener

Blog

High:fives fremtid

Af Ole Hessel, direktør

Siden 2006 har High:five udviklet en effektiv metode til at skabe ordinære job til tidligere straffede.
Siden 2013 har vi været en del af et offentligt-privat samarbejde (OPS), hvor de virksomheder, som vi samarbejder med, kvalificerer indsatte i fængslerne til et job efter afsoning.

26 medarbejdere i High:five har de sidste år skabt ordinære job til mellem 200-250 unge om året. 75 % af dem fortsætter et nyt liv uden kriminalitet.

Der afholdes i dag OPS-uddannelsesforløb i 10 fængsler, og 80 % af de deltagende indsatte får et bevis på, at de også har evnerne til et job.

High:fives 7. bevilling fra satspuljerne udløber medio 2022, og bestyrelsen har fremsendt ansøgning om fortsat finansiering via Finansloven.

Efter en grundig analyse af de fremtidige muligheder, har vi søgt om flere midler, end vi får nu.
Målet er at forøge antallet af individuelle match til målgruppen over de kommende år, og at øge antallet af uddannelsesforløb i fængslerne, så endnu flere indsatte kvalificeres til et job.

Flere uddannelsesforløb i fængslerne forudsætter dog, at politikerne sætter midler af til denne indsats ved de igangværende forhandlinger om Kriminalforsorgens flerårsaftale.

Bestyrelsen har også søgt om midler til en kriminalitetsforebyggende indsats i udsatte boligområder i samarbejde med politikredse, kommuner og andre interessenter. Og der er søgt om midler til etablering af et korps af frivillige erhvervsrådgivere, der kan støtte og fastholde løsladte i job efter afsoning.

High:fives bestyrelse har suppleret ansøgningen med en evaluering af denne bevillingsperiode, med støtteskrivelser fra vores samarbejdspartnere og med en økonomisk beregning, der viser, at High:fives indsats medfører en samfundsøkonomisk besparelse, der er 18 gange højere end det beløb, der investeres.

I løbet af de sidste måneder har alle medarbejdere haft individuelle møder med folkevalgte politikere, og ledelsen i High:five har været til flere møder med Justitsministeren og Retsudvalget.

I kan nu træffe en afgørelse på et oplyst grundlag.
Når alt kommer til alt, så får vi det resultat, som I politisk sætter som mål og også investerer i.

Skal vi straffe eller resocialisere, eller skal vi begge dele og med hvilken vægtning?

Betyder de ofre, der har været, mere end de ofre, der kommer, hvis vi ikke gør noget?

High:five mener …

High:fives blog indlæg er samfundsrelevante anskuelser fra en organisation, der siden 2006 har arbejdet med forebyggelse, resocialisering, social ansvarlighed og samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

Ole Hessel

Seneste blog indlæg

Back To Top